Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2006)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Bal-Woźniak T., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Struktury koordynacji sprzyjające innowacyjności, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji", 2006,9,41-53
 2. Dziedzic S., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych", 2006,125-134
 3. Kiczek M., "POLITECHNIKA ŁÓDZKA", "Sprawność i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w aspekcie zadowolenia załogi z pracy [w:] Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, red. J. Otto, R. Stanisławski", 2006,2,467-476
 4. Wyrwa D., Kud K., Drozd K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Sektor B+R w województwie podkarpackim [w:] Woźniak L., Uwarunkowania rozwoju innowacyjności w województwie podkarpackim,", 2006,61-84
 5. Hall H., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Segmentacja rynku jako element strategii marketingowej szkół i uczelni - teoria i doświadczenia [w:] Strategie marketingowe podmiotów w regionie", 2006,91-98
 6. Klamut R., "WYDAWNICTWO EIKON PLUS", "Ryzyko w decyzjach. Percepcja różnych sytuacji decyzyjnych, [w:] Percepcja, ocena i akceptacja ryzyka. Wybrane zagadnienia, pod red. R. Klamuta i K. Michalskiego", 2006,71-87
 7. Wiażewicz J., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Rola współpracy sektora publicznego i prywatnego w podnoszeniu konkurencyjności województwa podkarpackiego", 2006,163-169
 8. Zimon G., "AGENCJA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA ART- TEKST", "Rola budżetowania w procesie pozyskiwania kapitału, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, pod red. W. Krawczyka", 2006,VII,505-511
 9. Piecuch T., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOBRZEGU", "Przedsibiorca egoista czy przedsibiorca altruista, [w:] Uwarunkowania przedsiebiorczosci - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-spoleczne, pod red. K.Jaremczuka", 2006,528-536
 10. Kiełtyka A., "WYDAWNICTWO INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH -KRAKÓW", "Prokurator w śledztwie po nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 1997 r. w:"IURE ET FACTO"", 2006,57-72
 11. Witek L., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Promocja i jej rola w kreowaniu wizerunku powiatu [w:] Strategie marketingowe podmiotów w regionie", 2006,147-154
 12. Adamczyk J., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Problemy rozwoju Podkarpacia - wybrane problemy strategiczne [w:] Strategie marketingowe podmiotów w regionie", 2006,21-28
 13. Gębarowski M., "KATEDRA MARKETINGU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ", "Postrzeganie targów przez zwiedzających w świetle badań ankietowych [w:] Marketing. Instrumenty i informacje marketingowe", 2006,165-172
 14. Gębarowski M., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Perspektywy wykorzystania targów w działalnosci promocyjnej polskich przedsiębiorstw (w świetle badań) [w:] Quo Vadis marketingu", 2006,53-61
 15. Bembenek B., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Partnerstwo w koncepcji łańcucha dostaw, [w:] Funkcjonowanie MŚP w warunkach jednolitego rynku europejskiego, pod red. J. Otto, A. Maciaszczyk", 2006,I,371-383
 16. Bembenek B., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Partnerstwo w klastrze szansą wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, pod red. E. Bojar", 2006,319-331
 17. Bembenek B., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Partnerstwo w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. D. Kopycińskiej", 2006,18-28
 18. Bembenek B., Moszkowicz K., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Partnerstwo przedsiębiorstwa z interesariuszami lokalnymi - w świetle koncepcji partnerstwa lokalnego, [w:] Marketing a aktywność regionów, pod red. J. Karwowskiego", 2006,151-162
 19. Feruś A., "VIZJA PRESS & IT", "Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, [w:] Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach (red. P. Szczepankowski)", 2006,245-253
 20. Ziółkowski B., Woźniak L., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Paradygmat ekonomii ekologicznej jako stymulator ekoinnowacyjno [w:] Innowacje ekologiczne w rozwoju spoeczno-gospodarczymci", 2006,9-30
 21. Szydełko A., "WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH", "Możliwości wykorzystania rachunku kosztów planowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. w Standardy rachunkowości wobec wyznań współczesnej gospodarki.", 2006,3,169-183
 22. wierzowicz J., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Modelowanie konceptualne oraz projektowanie fizyczne procesów ETL dla hurtowni danych", 2006,309-317
 23. Lew G., Lew A., "ATRIUM, RZESZÓW", "Możliwości wdrożenia rachunku odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych.", 2006,2,129--133
 24. Świerzowicz J., Chruścicki P., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Mobilna aplikacja bazodanowa dla zarządzania danymi grup studenckich", 2006,429-438
 25. Kąkol W., "ATRIUM, RZESZÓW", "Metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa przy założeniu kontynuacji działalności.w Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach.", 2006,2,125-128
 26. Hall H., "KATEDRA MARKETINGU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ", "Marketing w szkołach wyższych- uwarunkowania, problemy, korzyści [w:] Marketing. Instrumenty i informacje marketingowe", 2006,21-26
 27. Stokłosa K., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Krytyka współczesnych metod oceny dynamiki procesów w ekonomii i w zarządzaniu, w pracy zbiorowej Nowoczesne zarządzanie - koncepcje i instrumenty", 2006,107-114
 28. Gębarowski M., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Kreowanie marki produktu lokalnego na przykładzie działań podejmowanych przez Bieszczadzkie Centrum Rozwoju i Certyfikacji Produktu Lokalnego w Lutowiskach [w:] Marketing a aktywność regionów", 2006,221-228
 29. Kmiotek K., Piecuch T., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Krajowy system usug jako forma informacyjnego wsparcia MŚP, [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim, pod red. J. Otto, R. Stanisławskiego", 2006,II,223-233
 30. Oleniuch I., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Korzyści z wolontariatu pracowniczego w dobie wzrostu konkurencyjności i niepewności otoczenia [w:] Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, red. M. Kunasz", 2006,59-69
 31. Woźniak L., Ziółkowski B., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Klastry w regionalnej strategii innowacyjnej wojewodztwa podkarpackiego na przykładzie "Doliny Lotniczej" [w:] Bajor E., Klastry jako narzędzie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego,", 2006,6,422-428
 32. Bembenek B., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Kapitał intelektualny źródłem przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyt branżowy - lotnictwo, pod red. P. Klimczaka", 2006,51-68
 33. Szydełko Ł., "ATRIUM, RZESZÓW", "Integracja rachunku kosztów działń i zrównoważonej karty wyników w zarządzaniu procesami przedsiębiorstwa. w Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach.", 2006,2,261-265
 34. Bal-Woźniak T., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. D. Kopycińskiej", 2006,71-80
 35. Bal-Woźniak T., "UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE", "Innowacyjność w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, pod red. M. Juchniewicz", 2006,2,551-556
 36. Woźniak L., Dziedzic S., Ziółkowski B., Stec-Rusiecka J., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Innowacje ekologiczne w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz na obszarach wiejskich [w:] Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym", 2006,57-65
 37. Hajduk M., Dziedzic S., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego w kontekście działań proekologicznych przedsiębiorstw. W: Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym.", 2006,101-114
 38. Ziółkowski B., Woźniak L., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Foresight technologiczny jako koncepcja zarządzania strategicznego, [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, pod red. S. Trockiego i S. Grzegorczyka", 2006,131-136
 39. Stec A., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE", "Działanie praw ekonomicznych na przykładzie gospodarki mięsnej [w:] Prace Naukowo Dydaktyczne", 2006,63-71
 40. Michalski K., "WYDAWNICTWO EIKON PLUS", "Filozofia a ryzyko. Filozoficzne aspekty percepcji, oceny i akceptacji ryzyka, [w:] Percepcja, ocena i akceptacja ryzyka. Wybrane zagadnienia, pod red. R. Klamuta i K. Michalskiego", 2006,4,49-69
 41. Sieńko E., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Dylematy zarządzania obcymi źródłami finansowania przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, pod red. M. Romanowskiej i P. Wachowiaka", 2006,451 - 458
 42. Bal-Woźniak T., "WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN", "Dylematy kształtowania innowacyjności gospodarki Polski, [w:] Patrycki S. (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo", 2006,2,318-329
 43. Woźniak L., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Dolina ekologicznej żywności - szanse i perspektywy dla Podkarpacia [w:] Bajor E. (red.), Klastry jako narzedzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego", 2006,6,453-459
 44. Ruda M., Tereszkiewicz K., Molenda P., Pokrywka K., Malczak D., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Charakterystyka tusz tuczników ubijanych w Zakładach Mięsnych Dębica SA w latach 2003-2004 [w:] Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego, red. M. Zin, A. Znamirowska", 2006,217-224
 45. Michalski K., "WYDAWNICTWO EIKON PLUS", "Badania ryzyka - interdyscyplinarność czy zwykła multidyscyplinarność, [w:] Percepcja, ocena i akceptacja ryzyka. Wybrane zagadnienia, pod red. R. Klamuta i K. Michalskiego", 2006,105-118
 46. Zatwarnicka-Madura B., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Badania jakości obsługi klienta w jednostkach handlowych i usługowych na teranie miasta i regionu Rzeszowa [w:] Strategie marketingowe podmiotów w regionie", 2006,199-203
 47. Kiczek M., "UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE", "Analiza wpływu kierownictwa organizacji na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, pod red. B. Grzybowskiej", 2006,283-289
 48. Szydełko A., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Analiza odchyleń w rodzajowym rachunku kosztów planowanych. w Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.", 2006,549-555
 49. Laudański L., "MILLPRESS ROTTERDAM NETHERLANDS", "Monte-Carlo simulation of the cross-country flights", 2006,421-442
 50. Woźniak L., Kud K., Nycz J., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Agrokoncerny - współczesne ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty ich funkcjonowania", 2006,135-144

poprzednia1234nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności